مدیران عامل با وجود خوش بین نبودن به بهبود وضعیت اقتصادی ایران در آینده، نسبت به بهبود عملکرد بنگاه خود امیدوار هستند و انتظار رشد را دارند

مدیران عامل با وجود خوش بین نبودن به بهبود وضعیت اقتصادی ایران در آینده، نسبت به بهبود عملکرد بنگاه خود امیدوار هستند و انتظار رشد را دارند

خلاصه مدیریتی

:بیــان چکیــده نتــایج بــه دســت آمــده در خــلال هــر بخــش ایــن مطالعــه در لیســت زیر ارائه شده است

▪ 13 درصد از مدیران عامل این مطالعه نسبت به آینده اقتصاد ایران ابهام دارند و 32 درصد به رونق اقتصاد خوش بین
هستند.
▪ 60 درصد از مدیران عامل به عملکرد مثبت بنگاه خود در سال 1400 امیدوار هستند.
▪ مدیران عامل در بنگاه های بزرگتر، خوش بین به محیط و امیدوار به عملکرد بنگاه هستند
▪ 78 درصد مدیران عامل معتقدند عملکرد بنگاه شان )از منظر رشد یا رکود( تفاوت چشمگیری با سال گذشته نخواهد کرد.
▪ عدم ثبات اقتصادی و کمبود نیروی متخصص توانمند دو دغدغه اصلی مدیران عامل در سال 1400 هستند.
▪ مدیران عامل با نگرانی ادامه دار شدن تحریم ها، کمترین امیدواری به محیط را دارند.
▪ بیش از نیمـی از کسب وکارهای حاضر در این مطالعه در معرض آسیب جدی ناشی از شیوع بیمـاری کرونـا قرار گرفته اند.
▪ 28 درصد از مدیــران عـامــل حاضر در مطالعـه روزانــه با استرس شدید زنـدگـی می کنند.
▪ مدیران عامل با کیفیت خواب مناسب کمتر از دیگر مدیران عامل با استرس زیاد مواجه اند.
▪ حدود 40 درصد از مدیران عامل در ایران میزان تعادل کار و زندگی مناسبی را تجربه می کنند.
▪ میانگین ساعت کاری مدیران عامل 11 ساعت در روز است.
▪ بیش از 60 درصد از مدیران عامل قبل از 7 صبح بیدارند.
▪ حدود 80 درصد مدیران عامل اذعان داشتند کیفیت ارتباطی مناسبی با اعضای هیئت مدیره ی خود دارند.
▪ متوسط زمان حضور مدیران عامل در شبکه های اجتماعی حدود 2 ساعت در روز است.
▪ منبع اول بیش از نیمی از مدیران عامل برای کسب اطالعات، منابع اطالعاتی و خبری غیررسمی از قبیل شبکه های
تخصصی و رسانه های خارجی است.
▪ متوسط سرانه مطالعه بین مدیران عامل 6 تا 7 جلد کتاب در سال است.

خلاصه مدیریتی

:بیــان چکیــده نتــایج بــه دســت آمــده در خــلال هــر بخــش ایــن مطالعــه در لیســت زیر ارائه شده است

▪ 13 درصد از مدیران عامل این مطالعه نسبت به آینده اقتصاد ایران ابهام دارند و 32 درصد به رونق اقتصاد خوش بین
هستند.
▪ 60 درصد از مدیران عامل به عملکرد مثبت بنگاه خود در سال 1400 امیدوار هستند.
▪ مدیران عامل در بنگاه های بزرگتر، خوش بین به محیط و امیدوار به عملکرد بنگاه هستند
▪ 78 درصد مدیران عامل معتقدند عملکرد بنگاه شان )از منظر رشد یا رکود( تفاوت چشمگیری با سال گذشته نخواهد کرد.
▪ عدم ثبات اقتصادی و کمبود نیروی متخصص توانمند دو دغدغه اصلی مدیران عامل در سال 1400 هستند.
▪ مدیران عامل با نگرانی ادامه دار شدن تحریم ها، کمترین امیدواری به محیط را دارند.
▪ بیش از نیمـی از کسب وکارهای حاضر در این مطالعه در معرض آسیب جدی ناشی از شیوع بیمـاری کرونـا قرار گرفته اند.
▪ 28 درصد از مدیــران عـامــل حاضر در مطالعـه روزانــه با استرس شدید زنـدگـی می کنند.
▪ مدیران عامل با کیفیت خواب مناسب کمتر از دیگر مدیران عامل با استرس زیاد مواجه اند.
▪ حدود 40 درصد از مدیران عامل در ایران میزان تعادل کار و زندگی مناسبی را تجربه می کنند.
▪ میانگین ساعت کاری مدیران عامل 11 ساعت در روز است.
▪ بیش از 60 درصد از مدیران عامل قبل از 7 صبح بیدارند.
▪ حدود 80 درصد مدیران عامل اذعان داشتند کیفیت ارتباطی مناسبی با اعضای هیئت مدیره ی خود دارند.
▪ متوسط زمان حضور مدیران عامل در شبکه های اجتماعی حدود 2 ساعت در روز است.
▪ منبع اول بیش از نیمی از مدیران عامل برای کسب اطالعات، منابع اطالعاتی و خبری غیررسمی از قبیل شبکه های
تخصصی و رسانه های خارجی است.
▪ متوسط سرانه مطالعه بین مدیران عامل 6 تا 7 جلد کتاب در سال است.

13 درصد از مدیران عامل نسبت به آینده اقتصاد ایران ابهام دارند

13 درصد از مدیران عامل نسبت به آینده اقتصاد ایران ابهام دارند

60 درصد از مدیران عامل نسبت به عملکرد مثبت بنگاه خود در سال 1400 امیدوار هستند

* مدیران عامل با دیدگاه غیرمثبت، مدیران عاملی هستند که شرایط اقتصاد در سال
1400 را توام با رکود زیاد، رکود نسبی و یا بدون تغییر پیش بینی کرده اند.

60 درصد از مدیران عامل نسبت به عملکرد مثبت بنگاه خود در سال 1400 امیدوار هستند

* مدیران عامل با دیدگاه غیرمثبت، مدیران عاملی هستند که شرایط اقتصاد در سال
1400 را توام با رکود زیاد، رکود نسبی و یا بدون تغییر پیش بینی کرده اند.

دریافت متن کامل گزارش نخست مدیران عامل