مدیران عامل با وجود خوش بین نبودن به بهبود وضعیت اقتصادی ایران در آینده، نسبت به بهبود عملکرد بنگاه خود امیدوار هستند و انتظار رشد را دارند

مدیران عامل با وجود خوش بین نبودن به بهبود وضعیت اقتصادی ایران در آینده، نسبت به بهبود عملکرد بنگاه خود امیدوار هستند و انتظار رشد را دارند

خلاصه مدیریتی

بیــان چکیــده نتــایج بــه دســت آمــده در خــلال هــر بخــش ایــن مطالعــه در لیســت روبرو ارائه شده است

۱۳ درصد از مدیران عامل ایران نسبت به آینده اقتصاد ایران ابهام دارند و ۳۲ درصد به رونق اقتصاد خوش‌بین هستند
۶۰ درصد از مدیران عامل ایران نسبت به عملکرد مثبت بنگاه خود در سال ۱۴۰۰ امیدوار هستند
مدیران عامل در بنگاه‌های بزرگتر، خوش‌بین‌تر به محیط و امیدوار به عملکرد بنگاه خود هستند
۷۸ درصد از مدیران عامل معتقدند که عملکرد بنگاه‌شان ( از منظر رشد یا رکود) نسبت به سال گذشته تفاوت چشمگیری نخواهد کرد
عدم ثبات اقتصادی و کمبود نیروی متخصص توانمند دو دغدغه اصلی مدیران عامل ایران در سال ۱۴۰۰ هستند
مدیران عامل با دغدغه ادامه‌دار شدن تحریم‌ها، کمترین امیدواری به محیط را دارند
بیش از نیمی از کسب‌و‌کار‌های حاضر در این مطالعه در معرض آسیب جدی ناشی از شیوع بیماری کرونا قرار گرفته‌اند

 درصد از 13
مدیران عامل نسبت به آینده اقتصاد ایران ابهام دارند

60 درصد از مدیران عامل نسبت به عملکرد مثبت بنگاه خود در سال 1400 امیدوار هستند

دریافت متن کامل گزارش نخست مدیران عامل

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *